سدیم کلراید 5%

ترکیبات :

هر ویال حاوی 50 میلی لیتر  محلول استریل و غیر پیروژن و هیپرتونیک از سدیم کلراید در آب تزریقی بدون نگه دارنده می‌باشد.

موارد مصرف:

سدیم کلراید 5 درصد یک الکترولیت است که به عنوان جایگزین الکترولیت و مایعات استفاده می‌شود.

روش مصرف:

این محصول حتما باید به صورت تزریق داخل وریدی انفوزیون تجویز شود. تزریق باید خیلی آهسته  و با کنترل بیمار جهت جلوگیری از ادم ریوی صورت گیرد. این فرآورده نیاز به رقیق شدن ندارد اما سرعت انفوزیون نباید بیشتر از ml/hour 100 باشد.

موارد منع مصرف:

این فرآورده در بیماران هایپرناترمی و بیماران دچار سندروم احتباس مایعات نباید استفاده گردد.

شرایط نگه داری و مدت زمان ماندگاری:

باید در دمای کمتر از 30درجه سلسیوس نگه داری شود و از یخ زدگی محافظت شود.