فناوری های قابل لیسانس

فناوری های ارائه شده در این بخش توسط انستیتو پاستور ایران توسعه یافته است و هم اکنون امکان واگذاری آن در قالب قراردادهای انتقال فناوری همچون لیسانس وجود دارد. در صورت تمایل به ارائه درخواست جهت مذاکرات بیشتر از طریق لینک ارسال درخواست اقدام نمایید.