میخواهم کارآموز شوم

می خواهم کارآموز شوم

حضور شرکت‌های دانش بنیان در مرکز رشد انستیتو پاستور و همچنین پروژه‌های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی این فرصت را بوجود می‌آورد تا امکان مناسبی برای گذراندن دوره‌های کارآموزی فراهم گردد. دانشجویان و مشتاقان به یادگیری برای دوره‌های کارآموزی می‌توانند با بررسی شرایط هر یک از فرصت‌های معرفی شده در لینک کارآموزی ، تمایل خود برای حضور در دوره را اعلام نمایند.

مرحله ۱: ورود به بخش کارآموزی