میخواهم همکاری مشترک کنم

می خواهم همکاری مشترک کنم.

فرصت‌های مناسب همکاری مشترک در ابعاد سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و پژوهش بر روی سامانه هومان قرار گرفته و امکان دسترسی کاربران خارج از انستیتو پاستور را نیز فراهم نموده است. در این بخش امکان آشنایی با فرصت‌های موجود در سازمان و یا معرفی یک فرصت جدید وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه همکاری علمی و تجاری مراجعه شود.

 

مرجله ۱: ورود به بخش همکاری های مشترک