محصولات فناورانه

انستیتو پاستور ایران به عنوان مجتمعی تحقیقاتی و تولیدی محصولات فناورانه مختلفی را در طول سال های مختلف ارائه نموده است. در این بخش کلیه محصولات قابل عرضه توسط انستیتو پاستور ایران به همراه شرایط و ویژگی های آن ارائه شده است. در صورت تمایل جهت خرید محصولات مذکور می توانید از طریق لینک ارسال درخواست اقدام نمایید.
عنوان: واکسن هپاتیت ب نوترکیب
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: واکسن ب ث ژ لیوفیلیزه
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: ب ث ژ اینترووزیکال
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: کیت آنتی ژنهای ویدال
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: کیت آنتی ژنهای رایت راپید و تیوب
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: کیت آنتی ژن رزبنگال
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: کیت آنتی ژن 2ME همراه با سرم های کنترل مثبت و منفی
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: محیط کشت ساده خون
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: پلاسمای کواگولاز ویال 3 سی سی
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: محیط کشت لون اشتاین جانسون
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: آنتی سرم های ویبریو کلرا
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: محیط کشت سرم دار لوفلر
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: پتاسیم کلراید غلیظ
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: منیزیم سولفات هپتا هیدرات
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: سدیم کلراید
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: دکستروز
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: لیدوکائین هیدرو کلراید
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: موش رات
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: خوکچه هندی
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: خرگوش NZW و آنغوره
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: هامستر
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: موش سوری غیر همخون
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: موشهای کوچک همخون وهیبرید
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: آنتی سرم بروسلا
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: واکسن هاری سلولی دامی
دسته بندی: محصولات فناورانه
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر