نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


فناوری های موجود

عنوان: فناوری تولید پروتئین های نوترکیب
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری فرمولاسیون پرکنی و بسته بندی فراودهای بیولوژیک و بیوتکنولوژیک
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری تولید واکسن های باکتریایی
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری تولید واکسن های ویروسی
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری تولید فراوردهای تشخیصی
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری تولید انواع محیط کشت
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری تولید انواع محلولهلی تزریقی
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری تولید انواع حیوانات آزمایشگاهی
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
.