فناوری های موجود

عنوان: فناوری تولید پروتئین های نوترکیب
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری فرمولاسیون پرکنی و بسته بندی فراودهای بیولوژیک و بیوتکنولوژیک
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری تولید واکسن های باکتریایی
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری تولید واکسن های ویروسی
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری تولید فراوردهای تشخیصی
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری تولید انواع محیط کشت
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری تولید انواع محلولهلی تزریقی
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر
عنوان: فناوری تولید انواع حیوانات آزمایشگاهی
دسته بندی: فناوری های موجود
قیمت:
مالکیت فکری:
جزئیات بیشتر