فرصت سرمایه گذاری مشترک

انستیتو پاستور با توجه به رسالت، تخصص و تجربه خود در توسعه روز افزون دانش و فناوری های مرتبط با سلامت در کشور، آمادگی همکاری با مجموعه های معتبر متقاضی در فرآیند سرمایه گذاری مشترک در طرح های مناسب را خواهد داشت. به زودی در این قسمت مجموعه فرصت های موجود در همکاری سرمایه گذاری مشترک معرفی خواهند شد.