ریاست مجتمع

 معاون تولید و رییس مجتمع تولیدی-تحقیقاتی انستيتو پاستور ايران 

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : دکتر دلارام درود
تلفن:36102999(26-98+)
فکس:36102900(26-98+)
پست الکترونیک:d_doroud@pasteur.ac.ir

 مشخصات بیشتر