خدمات قابل ارائه

انستیتو پاستور ایران در کنار ارائه محصولات فناورانه و فناوری های متنوع، اقدام به ارائه خدمات تخصصی مرتبط با فعالیت های فناورانه می نماید. با توجه به اینکه برخی از این خدمات در کشور منحصر به فرد می باشد، انستیتو پاستور تصمیم گرفته است تا نسبت به ارائه آنها به متقاضیان با توجه به شرایط تعیین شده اقدام نماید. خدمات قابل ارائه توسط انستیتو پاستور شامل خدمات تشخیص بالینی، خدمات آزمایشگاهی، مشاوره فنی و تخصصی و خدمات مدیریت کیفیت می باشد. لازم به ذکر است متقاضیان می توانند با مراجعه به هر کدام از بخش های تعریف شده در خدمات، نسبت به ارائه درخواست جهت دریافت خدمت اقدام نمایند. مطابق فرآیند تعریف شده در سامانه هومان پس از ارسال درخواست به صورت آنلاین، کارشناسان سامانه هومان جهت ادامه فرآیند با متقاضی در تماس خواهند بود.