بروزرسانی سامانه تجاری سازی هومان

امکان طراحی و قالب بندی صفحات سایت

با اضافه شدن این قابلیت در سامانه تجاری سازی هومان ،امکان طراحی صفحات بطور دلخواه متناسب با محتویات فراهم شده و میتوان جلوه های تبلیغاتی و آموزشی و خبری زیباتر و کاراتری را به صفحات افزود .