تست آلفای سامانه هومان

تست آلفای سامانه هومان در ابتدای تیرماه سالجاری انجام شد. در این تست بخش های...