اجرای طرح تجاری سازی در انستیتو پاستور

فاز اول اجرایی طرح تجاری سازی فناوری در انستیتو پاستور ایران در دفتر سامانه تجاری سازی هومان آغاز گردید ....

اهداف طرح:

- استقرار و ایجاد شبکه همکار با رویکردمرتبط با محصولات و خدمات فناورانه قابل ارائه انستیتو، انجام می گیرد.

- طراحی محصول و خدمات به همراه بسته های معرفی، با همکاری و مشارکت اعضاء هیأت علمی، مدیران، همکاران و شرکت های دانش بنیان تهیه خواهد شد.

- محصولات و خدمات در نمایشگاه ارائه و در بازار تکنولوژی عرضه خواهد شد.

ضمناً در خلال اجرای این فازها فعالیت های تبلیغاتی و ترویجی در قالب یک برنامه هدفمند، اجرا خواهدشد.