نشانی: 

کیلومتر 25 اتوبان تهران کرج - مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

کد پستی : 3159915111

تلفن : 026 36102999

فکس : 026 36102900

 لینک های مفید :

انستیتو پاستور ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی